Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

27.9.2011 - Eunice Kennedy Shiver Günü - 24. Ekim.2011

 Dünyan?n çe?itli ülkelerinde 24 Ekim 2011, Eunice Kennedy Shriver günü olarak kutlan?yor. Amerikan Ba?kanlar?ndan John F. Kennedy’nin k?zkarde?i olan Eunice Kennedy Shriver için 2009 y?l?nda, 88 ya??nda öldü?ünde ailesi ve kurdu?u sivil toplum kurlu?lar?nca 24.Ekim - Eunice Kennedy Shriver günü olarak tan?mland?. 

 
Bu günde Bayan Kennedy’nin ya?am?  ve y?llarca engelliler için özenle üretti?i projelerin o gün bir kez daha payla??lmas? istendi. “Bir arada olun, bir arada oyunlar oynay?n!” mottosu ile bu y?l 2. düzenlenen günde, engellilerle bir arada olundu, Bayan Kennedy’nin kurdu?u ve destekledi?i kurulu?larda birlikte oyunlar oynand?.
 
Bayan Kennedy, tüm engellileri içine alan ve dünyan?n neredeyse her ülkesinde organize olmu?  -Special Olympics- Özel Olimpiyatlar?n kurucusu olarak, bu günde dünyan?n bir çok yerinde Özel Olimpiyatlar ve Best Buddies kurulu?lar?nca sayg? ile an?lmaya devam etmektedir.
 
Best Buddies Turkey’de 2010 y?l?ndan beri Türkiye’de yürütü?ü çal??malar kapsam?na bu özel günü de katarak , Ayval?k Engelliler Festivali’nde, bugünün önemini ve Eunice Kennedy Shriver’? anlatan bir günde bir araya geldi. Birlikte yap?lan kahvalt?da, Best Buddies Turkey Proje Koordinatörü Sercan Duygan, bu günle ilgili bilgiler verdi, destekledi?i çal??malar?n geldi?i noktalar? aktard?. Festival içerisinde de birlikte olun bir arada oynay?n slogan? i?lenerek, grup halinde e?lencelli bir gün geçirildi.
 
ABD Ba?kan? taraf?ndan bir sivile verilen en büyük ödül olan, Ba?kanl?k Özgürlük Ödülü (Presidental Medal of Freedom) sahibi olan Bayan Kennedy Shriver, dünyan?n bir çok ülkesinde ya?am?n?n son günlerine kadar sosyal giri?imci ve aktivist kimli?ini inand??? yolda sürdürmü?tür.
 
Best Buddies Turkey olarak önümüzdeki y?l da, Eunice Kennedy Shriver günü için bir çok engelli gruplar? ve gönüllülerin kat?ld??? aktiviteler düzenleyece?iz.
 
24.Ekim.2011
Best Buddies Turkey

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies