Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

3.10.2011 - 1. Gönüllü Kay?t Görü?meleri yap?ld?.

 

Best Buddies Turkey 1. Gönüllü Kay?t görü?meleri 02 Ekim 2011 Pazar günü 11.00 - 14.00 saatleri aras?nda Best Buddies Turkey ofis binas?nda gerçekle?tirildi.

Görü?meler seçim amac?nda olmay?p, gönüllüleri daha uygun bir e?le?tirme yapmak için tan?may? amaçlad?. Görü?melere aileleriyle ya da tek ba?lar?na gelen gönüllüler, Best Buddies Turkey Proje Koordinatörü Sercan Duygan ile 15’er dakikal?k konu?malar yapt?lar. En uygun arkada??n bulunabilmesi için kat?l?mc?lardan kendileriyle, ya?amlar?yla ve sevdikleri aktivitelerle ilgili detayl? bilgiler al?nd?. Gönüllülerin ve ailelerinin proje hakk?ndaki sorular? cevapland?r?ld?.

Baz? ebeveynler, kendilerinin de Best Buddies Projesine kat?l?p, Best Buddies Projesi’nden faydalanan gönüllü say?s?n? artt?rmak istediklerini belirttiler.

 

2. Gönüllü Kay?t görü?meleri ise 9 Ekim 2011 Pazar günü 12.00 – 13.00 saatleri aras?nda Best Buddies Turkey ofis binas?nda gerçekle?tirilecektir.

 

 

2. Gönüllü Kay?t Görü?meleriyle ilgili ayr?nt?l? bilgi için lütfen t?klay?n?z.Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies