Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

19.10.2011 - Lise Program? E?le?tirmesi Kabata? Erkek Lisesi 23 Ekim 2011

23 Ekim 2011 Pazar günü EL?M SENDE ! etkinli?i çerçevesinde BEST BUDDIES TURKEY’e kat?lan ilk GÖNÜLLÜ okul Kabata? Erkek Lisesi ö?rencileri bu program dahilinde bugün BUDDY’leri ile tan???yorlar.

 

Kabata?l?lar Derne?i’nin organize etti?i, ?stanbul Klasik Otomobilciler Derne?i’nin (IKOD) araçlar?yla ve ekibiyle destekledi?i, Sar?yer Belediye’sinin himayesinde organize edilen 23 Ekim EL?M SENDE etkinli?inde her BUDDY çift bir klasik otomobile binerek Kabata? Erkek Lisesi’nden yola ç?k?p Kireçburnun’da k?sa bir molan?n ard?ndan Sar?yer Belediyesi Kilyos tesislerinde birlikte yenecek bir yeme?in ard?ndan, geri dönülerek Kabata? Erkek Lisesi’nde son bulacakt?r.

 

Kabata? Lisesi’nde e?le?me seromonisi 23 Ekim saat 13:30'da Ortaköy yerle?kesinde yap?lacakt?r.

 

BUDDY’lerin tan??malar? bir özel seromoni ile yap?lacak ve herkesin BUDDY’sinin kim olaca?? burada aç?klanacakt?r ard?ndan, 20 BUDDY çiftin ve 25 klasik otomobilin kat?laca?? yolculuk Kabata? Lisesi’nden konvoy halinde Kilyos’a yola ç?kacakt?r.

 

Sar?yer Belediye Ba?kan? ?ükrü Genç, Kabata?l?lar Derne?i Ba?kan? Nabi Cücük, ?stanbul Klasik Otomobilciler Derne?i B?kan? Serkan Okay ve Best Buddies Turkey Proje Koordinatörü Sercan Duygan’da etkinli?e kat?lacaklard?r.Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies