Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

22.10.2011 - 23 Ekim 2011 - Elim Sende Lise Program? BASIN BÜLTEN?

Konu : EL?M SENDE ! - 23.Ekim.2011

Gün : 23.10.2011

Saat : 13.30

 

 

Kimden :

Sükrü Genç, Sar?yer Belediye Ba?kan?

Nabi Cücük, Kabata?l?lar Derne?i Y.K Ba?kan?

Serkan Okay, ?stanbul Klasik Otomibilciler Derne?i –(?KOD) Ba?kan?

Sercan Duygan, Best Buddies Turkey, Proje Koordinatörü

 

KLASIK OTOMOB?LC?LER , KABATA? ERKEK L?SEL?LER ?LE Z?H?NSEL VE GEL???M ENGELL?LERLE B?RL?KTE ?STANBUL TURUNDA

 

23 Ekim 2011 Pazar günü EL?M SENDE ! etkinli?i çerçevesinde BEST BUDDIES TURKEY’e kat?lan ilk GÖNÜLLÜ okul Kabata? Erkek Lisesi ö?rencileri bu program dahilinde bugün BUDDY’leri ile tan???yorlar. Best Buddies, Zihinsel ve Geli?im Engelli gönüllülerle, bu engeli olmayan gönüllüleri arkada? yapan bir program.

 

Program?n amac?, toplumdaki Zihinsel ve Geli?im Engelli bireyleri olduklar? gibi kabul etme ve kabul görme yolunda ad?m at?lmas?na arac? olmakt?r. Kabata?l?lar Derne?i’nin organize etti?i, ?stanbul Klasik Otomobilciler Derne?i’nin (IKOD) araçlar?yla ve ekibiyle destekledi?i, Sar?yer Belediye’sinin himayesinde organize edilen 23 Ekim EL?M SENDE etkinli?inde her BUDDY çift bir klasik otomobile binerek Kabata? Erkek Lisesi’nden yola ç?k?p Kireçburnun’da k?sa bir molan?n ard?ndan Sar?yer Belediyesi Kilyos tesislerinde birlikte yenecek bir yeme?in ard?ndan, geri dönülerek Kabata? Erkek Lisesi’nde son bulacakt?r.

 

Kabata? Erkek Lisesi’nde e?le?me seromonisi 23 Ekim saat 13:30’de Ortaköy yerle?kesinde yap?lacakt?r.

 

BUDDY’lerin tan??malar? bir özel seromoni ile yap?lacak ve herkesin BUDDY’sinin kim olaca?? burada aç?klanacakt?r ard?ndan, 20 BUDDY çiftin ve 25 klasik otomobilin kat?laca?? yolculuk Kabata? Lisesi’nden konvoy halinde Kilyos’a yola ç?kacakt?r.

 

Sar?yer Belediye Ba?kan? ?ükrü Genç, Kabata?l?lar Derne?i Ba?kan? Nabi Cücük, ?stanbul Klasik Otomobilciler Derne?i B?kan? Serkan Okay ve Best Buddies Turkey Proje Koordinatörü Sercan Duygan’da etkinli?e kat?lacaklard?r.

 

Tüm bas?n mensuplar? davetlidir.

 

Nabi Cücük Sercan Duygan Serkan OkayTüm Haberler

© 2011 - Best Buddies