Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

24.10.2011 - Best Buddies Turkey lise program? ba?lad?.

Best Buddies Turkey Lise Program? Kabata? Erkek Lisesi ile ba?lad?.

 

Kabata? Liseli gönüllüler ile IZEV ö?rencilerinin yakla??k 1.5 ayd?r süren e?le?tirme görü?melerinin ve e?itimlerinin ard?ndan 23 Ekim 2011 Elim Sende etkinli?i ile Best Buddy leri ile tan??malar? gerçekle?ti. Tüm ö?rencilerin oldukça heyecanl? oldu?u ve çok de?erli hislere sahne olan günde, BUDDY e?le?melerinin aç?klanmas?n?n ard?ndan klasik otomobillere binen BUDDY’ler, birlikte yemek yemek için Kilyos'a do?ru yola ç?kt?lar.

 

Kabata?l?lar Derne?i, ?stanbul Klasik Otomobilciler Derne?i (?KOD), Sar?yer Belediyesi deste?inde gerçekle?tirilene güne, ?stanbul'u güne?li bir günde kar??layan sokaklardaki halk da da??t?lan bayraklarla e?lik etti.

 

Kabata?l?lar Derne?i Yönetim Kurulu Ba?kan? Nabi Cücük, "Best Buddies"in Alternatif Ya?am Derne?inin bir projesi oldu?unu belirterek, bu projede, zihinsel ve geli?im engelli gönüllü ö?rencileri yine Kabata? Lisesi gönüllü ö?rencilerle bulu?turulduklar?n? ve bir y?l boyunca yap?lacak etkinliklerde "Best Buddies"in devam edece?ini kaydetti.

 

Sar?yer Belediye Ba?kan? ?ükrü Genç de, bu projelere ellerinden geldi?ince destek verdiklerini anlatarak, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin daha da artmas?n? temenni etti.

 

Best Buddies Proje Koordinatörü Sercan Duygan: Projenin gelecek y?l bir çok liseden ba?vuru alaca??n? bu istekleri kar??lamak için çal??acaklar?n? belirtti.

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies