Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

30.10.2011 -

Best Buddies Eyuboglu Koleji ve Best Buddies Vatanda?l?k Program? e?le?tirmesi yap?ld?.


Best Buddies Turkey 3.BUDDY e?le?tirmesi 29.Ekim.2011 Cumartesi Cumhuriyet Bayram?'nda Best Buddies Turkey ofisi Bat? Ata?ehir’de yap?ld?.

 

21 gönüllünün BUDDY’leriyle e?le?tirildi?i güne aileleri de kat?ld?. Best Buddies Eyübo?lu Koleji gönüllüleri yakla??k 1,5 ayd?r süren ön bilgilendirme, görü?me ve e?itim süreçlerini tamamlayarak Best Buddies grubunu okullar?nda geçti?imiz haftalarda kurmu?tu. Bu çerçevede Cumartesi günü e?le?tirme seremonisine gelen ö?rencilerin, oldukça heyecanl? olduklar? görüldü.

 

BUDDY’ler Tomurcuk Vakf?’ndan ve bireysel ba?vurularla Best Buddies Turkey’e ula?an zihinsel ve geli?im engelliler oldu. Bugünde Best Buddies vatanda?l?k program? kapsam?nda yaz ortas?nda ba?vuru yapan gönüllüler de BUDDY’leriyle tan??t?. Vatanda?l?k program? kapsam?na gönüllüler 1 y?l süresince programa dahil olacaklar. Eyübo?lu Koleji ö?rencileri ise program? Haziran sonunda sertifikalar?n? alarak program? tamamlayacaklar. Seneye yeni ö?rencilerin okullar?ndan dahil olmas?n? kendileri organize edecekler.

 

E?le?tirme günü ayn? zamanda çok renkli ve duygulu anlara sahne oldu. Gönüllüler kadar ailelerin heyecan?, foto?raflara yans?d?. E?le?tirme anonslar?n? yapanlar?n ya?ad?klar? da görülmeye de?erdi. Dü?ler Akademisi Proje Koordinatörü K?v?lc?m Tekin’in o?lu Poyraz’?n e?le?tirme anonslar?ndan birini yapmas? günü en renkli foto?raflar?ndan birini olu?turdu.

 

Best Buddies Proje Koordinatörü Sercan Duygan “Tüm ortaokul, lise ve üniversitelerin gönüllü olmak için kulüpleri ya da okullar? vas?tas?yla ba?vurular?n?n Best Buddies Turkey’e kabul edildi?ini, bu ba?vurular? önümüzdeki yeni dönemde de?erlendireceklerini belirtti. Bu çerçevede zihinsel ve geli?im engelli merkezler, dernekler ve de vak?flar?n da kendilerine ula?abilece?ini aç?klad?.”

 

Tüm ba?vurular için turkey@bestbuddies.org ‘a e-posta atman?z? rica ederiz.

 

Bu güne özel resimleri www.facebook.com/bestbuddiesturkey adresinden görebilirsiniz.Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies