Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

30.11.2011 -

Dost Ya?am Vakf? Best Buddies gönüllülerine kat?l?yor.


Dost Ya?am Vakf?, Best Buddies Turkey program?na gönüllü oluyor.

Dost Ya?am Vakf?'ndaki aileler ve çocuklar?yla 3.Aral?k.2011 Cumartesi günü saat 13:00 vakf?n merkezinde  gönüllü kay?tlar? ve görü?meleri yap?lacak.

 

Vak?f; 1996 y?l? ba?lar?nda ayn? soruna sahip birkaç ailenin, ortak sorunlar? kar??s?nda ortak çözümler üretmek, her türlü dayan??may? gerçekle?tirmek amac?yla biraraya gelmesiyle olu?tu. Vak?f, yapt??? çal??malarda down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ad?na çal??malar? olan dinamik bir sivil toplum örgütü olarak göze çarp?yor. 

 

Best Buddies Turkey Üniversite Program? dahilinde 2012 y?l? ba??nda yap?lacak e?le?tirme ile Dost Ya?am Vakf?'ndan gönüllüler BUDDY'leriyle tan??acaklar. Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies