Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

3.12.2011 -
Best Buddies Turkey ekibi Dost Ya?am Vakf??ndayd?.

Best Buddies Turkey ile Dost Ya?am Vakf? Müdürü Erdal Özkan’?n görü?meleri sonunda Dost Ya?am Vakf? ö?rencilerinin Best Buddies Turkey projesine kat?lmalar? kararla?t?r?ld?.

 
Bu amaçla, 3 Aral?k 2011 tarihinde Dost Ya?am Vakf?’nda (Çapa/?stanbul) düzenlenen, vak?f üyesi bireylerin ve ailelerinin kat?ld??? tan??ma görü?meleri 4 ki?ilik Best Buddies Turkey gönüllü ekibiyle birlikte gerçekle?tirildi.
 
Ailelerin ve ö?rencilerin yo?un ilgi gösterdi?i görü?melerde projenin kapsam? ve süreç hakk?nda geni? bilgiler verildi. Ailelerle birebir görü?ülerek, ailelerden gelen sorular cevapland?r?ld?, kay?tlar al?nd? ve formlar birlikte dolduruldu. Projenin e?le?tirme a?amas?n?n ö?rencilerle birlikte ailelerinin de hevesle bekledikleri görüldü.
Aç?klama: https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif
 
Dost Ya?am Vakf? bünyesindeki bireylerin büyük ço?unlu?unun, Best Buddies Turkey Üniversite Program?’n?n öncüsü olan Y?ld?z Teknik Üniversitesi ö?rencileri ile e?le?tirilmesi planlanmaktad?r.
 
 
Best Buddies Turkey 
 
Dost Ya?am Vakf?
 
 
 
 
 


Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies