Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

10.12.2011 -

 Best Buddies Turkey Üniversite Program? Gönüllü Kay?t Görü?meleri yap?ld?. 


Y?ld?z Teknik Üniversitesi ??letme Kulübü'nün giri?imiyle ba?layacak olan Best Buddies Turkey Üniversite Program? gönüllü görü?meleri 9 Aral?k 2011’de Y?ld?z Teknik Üniversitesi Davutpa?a Kampüsü’nde yap?ld?.

 
29 gönüllünün kat?l?yla gerçekle?tirilen görü?melerde Best Buddies projesiyle ilgili e?itici bilgiler verildi. Kat?lanlar?n büyük ço?unlu?unun k?z ö?renci olmas? dikkat çekti. Bir di?er dikkat çekici nokta ise haz?rl?k s?n?f? ve 1.s?n?f ö?rencilerinin ço?unlukta olmas?yd?. Kat?l?mc?lar aras?nda Bilgi Üniversitesi ö?rencileri de mevcuttu.
 
Bu çal??mayla, 2012 y?l?n?n ilk Best Buddies Turkey e?le?tirmesini Y?ld?z Teknik Üniversitesi'nde yapmay? hedefliyoruz.
 
Y?ld?z Teknik Üniversitesi ??letme Kulübü'ne giri?imlerinden dolay? te?ekkür ederiz.
 
Best Buddies Turkey
 
 
 


Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies