Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

9.1.2012 -

BEST BUDDIES TURKEY Ünivesite Program? Y?ld?z Teknik Üniversitesi ile BA?LADI...


 8 Ocak 2012 günü Y?ld?z Teknik Üniversite’sinde Gürgen ÖZ’ün gönüllü olarak sundu?u programla ve 48 gönüllünün kat?l?m?yla BEST BUDDIES PROGRAMI üniversite düzeyinde ba?lad?.

 

Y?ld?z Teknik Üniversitesi ??letme Kulübü bu çal??may? okullar?na ta??mak üzere bize ba?vurdu?unda, çal??ma için 2 ay sürecek bir dönem ba?lam?? oldu. Zihinsel engelli gönüllüleri Dost Ya?am Vakf? ile görü?erek oradaki ö?rencilerden bulundu. Herbir gönüllü ve ailesiyle tek tek görü?üldü. Ayn? ?ekilde üniversite ö?rencileri ile de tek tek görü?meler yap?ld?.

 

Best Buddies Turkey ekibi, 80’i a?k?n gönüllüyü oturduklar? yer, ilgi alanlar?, ya? grubu ve k?smen cinsiyetlerine göre arkada? yapt?. Tüm gönüllüler e?le?tirilemedi ancak, onlar bir sonraki e?le?tirme için bekleme listesine al?nm?? oldu.

 

Best Buddies Turkey projesi daha önce Kabata? Erkek Lisesi ve Eyübo?lu E?itim Kurumlar?’nda lise program? olarak ba?lam??t?.

 

  Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies