Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

16.1.2012 -

BEST BUDDIES TURKEY Bugün saat 16.30'da Aç?k Radyo'nun konu?u FM 94.9 Band?nda...


Best Buddies Turkey Aç?k Radyo Söz Küçü?ün program?n?n konu?u oldu. 16.Ocak.2012 Pazartesi günü saat 16:30'da FM 94.9 Band?nda...

 

Selen ?engül ve Mavi Özkal?pç?'n?n haz?rlay?p sundu?u "SÖZ KÜÇÜ?ÜN" program?nda Best Buddies Turkey çal??malar?ndan ve Y?ld?z Teknik Üniversitesi'nde geçen hafta ba?lat?lan Best Buddies projesinden bahsedildi.

 

Programa konuk olan Best Buddies Turkey Proje Koordinatörü Sercan Duygan, projenin 1 y?ld?r Türkiye'de kaydetti?i a?amalardan ve bu y?lki hedeflerinden bahsetti. Ayn? zamanda projeye dahil olmak isteyen kurumlar, okullar ve bireyler için bilgiler verdi.

 

Program?n en renkli k?sm?, programa yeni dahil olan Y?ld?z Teknik Üniversitesi ö?rencisi Doruk K?vanç Sevinç ve Dost Ya?am Vakf? ö?rencisi Emre Gürcan'?n da programla birlikte ya?amaya ba?lad?klar? BUDDY hikayelerini payla?malar? oldu. Onlarda BUDDY olarak yapmak istediklerinden bahsettiler.

 

Bilindi?i üzere liselerde Kabata? Erkek Lisesi, üniversitelerde de Y?ld?z Teknik Üniversitesi Best Buddies program?n? ilk ba?latan okullar olmu?lard?. Kabata?l?lar Derne?i ve Y?ld?z i?letme Kulübü bu çal??malar?n ba?lamas? için ciddi katk?y? sa?lam??lard?.

 

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies