Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

19.3.2012 -

 

 

Cevahir, ?Dünya Best Buddies Ay??nda Gönüllü E?le?tirmesine Ev Sahipli?i Yap?yor.

 


Zihinsel engelli gönüllülerle, bu engeli olmayan gönüllüleri arkada? yapan Best Buddies, Mart ay? etkinlikleri kapsam?nda gönüllü e?le?tirmesini ?stanbul Cevahir AVM’de yapacak.

 

Düzenledi?i etkinliklerin yan? s?ra sosyal sorumluluk projelerine verdi?i destekle de dikkat çeken Cevahir, bu kez zihinsel engelli gönüllüleri a??rlayacak. Mart ay? tüm dünyada “Best Buddies Ay?” olarak kutlan?yor ve bu kapsamda çe?itli aktiviteler düzenleniyor. Best Buddies Turkey taraf?ndan, Best Buddies Ay? çerçevesinde gerçekle?tirilecek gönüllü e?le?tirmesi 24 Mart 2012 Cumartesi günü Saat 12:00de Cevahir AVM’de yap?lacak.  E?le?tirme etkinli?ine Cevahir bünyesindeki gönüllüler de bu programda “BUDDY”leri ile tan??acaklar.


Toplumdaki zihinsel engelli bireyleri olduklar? gibi kabul görme yolunda ad?m at?lmas?na arac? olan, uluslararas? Sivil Toplum Kurulu?u Best Buddies, zihinsel engelli gönüllülerle, bu engeli olmayan gönüllüleri arkada? yap?yor. 23 y?l önce Kennedy ailesi taraf?ndan A.B.D’nin Kalifornia eyaletinde kurulan Best Buddies, proje dahil olan ülkelerde çal??malar?n? yürütüyor. Projeye son dahil olan 50. ülke Türkiye’deki uygulamalar ise ?stanbul’da, AYDER – Alternatif Ya?am Derne?i taraf?ndan sürdürülüyor. Proje kapsam?nda zihinsel engellilerle BUDDY (arkada?) olan gönüllüler, program? 1 sene sürdürüyorlar. Bu süreçte; haftada en az bir kez birbirleriyle ileti?me geçiyor ve ayda en az 2 kez de yüz yüze görü?üyorlar.


Cevahir AVM’nin ev sahipli?i yapaca??, bu e?le?tirme seremonisi tüm BUDDY’lerin kat?ld??? ve herkesin BUDDY’sinin kim oldu?unu ö?renece?i bir etkinlik olacak. 

 

Cevahir ?ehrin ritmini yakal?yor…

2005 y?l?nda aç?lan ?stanbul Cevahir AVM; ilk günden itibaren merkezi konumu, ferah ve konforlu mekanlar?, seçkin markalar? ve hizmetleriyle geni? kitleleri kucaklayan bir al??veri? ve ya?am merkezi haline geldi. 110.000 m² kiralanabilir alan? ve dünyaca ünlü markalar?n bulu?tu?u 280 ma?azas? ile en büyük al??veri? merkezlerinden biri olan AVM, ziyaretçilerine yenilikler ve f?rsatlar sunmay? sürdürüyor. Farkl? dünya mutfaklar?n? ziyaretçileriyle bulu?turan, sanatseverleri 11 sinema salonu ile 3 devlet tiyatrosu salonunda a??rlayan Cevahir, Atlantis E?lence Merkezi’nde de çocuklar?n gönlünce e?lenmesini sa?l?yor.

www.istanbulcevahir.com Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies