Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

11.6.2012 -

Ban Soon Taek Best Buddies Turkey'i Ziyaret Etti.


Birle?mi? Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un e?i Ban Soon Taek, e?iyle yapt??? Türkiye ziyaretinde Best Buddies Turkey’i 31.05.2012 tarihinde ziyaret etti.

 

Ziyarette Kabata? Erkek Lisesi Best Buddies Gönüllüleri Asude ve Buddy’si ?ZEV’den Nil, Eyübo?lu Koleji'nden Elif ve Tomurcuk Vakf?'ndan Senem ile Best Buddies Çerçevesi Projesi’nin ilk foto?raflar?nda birlikte yer ald?lar. Çerçeve Projesi ileride bir çok de?erli ki?i ve Buddy’lerin kat?l?m?yla bir sergiye dönü?ecek.

 

Ban Soon Taek görü?mede; zihinsel engelli bireylerin, topluma kazand?r?lmas? konusunda öncü olman?n çok büyük önem ta??d???n?, 50 ülkede büyük bir organizasyonun parças? olman?n gönüllüler için de heyecanl? oldu?unu gördü?ünü belirtti. Taek daha sonra (AYDER ) Alternatif Ya?am Derne?i gönüllüsü Güney Koreli vatanda?lar?yla da k?sa bir sohbet yapt?. ?ki ülke ili?kilerinin s?cak olmas?ndan ötürü memnuniyetini dile getirdi.

 

Best Buddies Kabata? Erkek Lisesi’nde Türkiye’nin ilk lise program? olarak Ekim 2011’de ba?lam??t?, 29 Ekim tarihinde 2. Okul Eyübo?lu Koleji’nde ba?lat?lm??t?. Proje kapsam?nda 60’? a?k?n gönüllü ve Buddy’lerin arkada?l??? okulllar?n kapanmas?na kadar program dahilinde sürecek. Mart ay?nda düzenlenen “En ?yi Buddy Hikayeleri 2012” ödülllerininde de Kabata? Erkek Lisesi’nden 2 ö?renci birincilik ve ikincilik ödüllerini alm??t?.

 

Best Buddies, zihinsel engelli gönüllülerle bu engeli olmayan gönüllüleri arkada? yapan 1 akademik y?l süren bir program. Gönüllüler, projeye dahil olduklar? süreçte e?le?tirdikleri arkada?lar? BUDDY’leriyle hafta en az bir kez ileti?im kuruyor ve ayda iki kez yüzyüze görü?üyorlar.

 

 

 Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies