Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

28.7.2012 -

Best Buddies Uluslararas? Konferans? Amerika?da yap?ld?.


23. Uluslararas? Best Buddies Liderlik Konferans? Amerika Birle?ik Devletleri?nin Indiana eyaletinde yap?ld?. Konferans?n bu seneki temas? ?Inlcusion ? Revolution? olarak belirlenmi?ti. Bu sene rekor bir kat?l?mla 1500 kat?l?mc?, 18 ülke, 45?e yak?n Birle?ik Devletler eyaletinin temsil edildi?i konferans bu hafta tamamland?.

 

Best Buddies Turkey?i temsilen Proje Koordinatörü olarak orada yer ald?m, bu sene Kabata? Erkek Lisesi?nden, Best Buddies hakk?nda bir kompozisyon yazarak konferansa kat?l?m için sponsor edilen, Best Buddies Kabata? Ba?kan? ?lke Candar?da benimle birlikteydi. Türkiye?nin 18 ayl?k süreçte ald??? yolun di?er ülkelere göre çok h?zl? oldu?unu gözlemlerken, baz? ülkelerde de 200?e yak?n okulun projeye dahil olmas?n?n mutlulu?unu görme f?rsat? yakalad?k. (Hollanda ? Kanada)

 

Konferans program? öncesinde 4 gün ön-konferans yap?ld?. Burada ileti?im ve payla??m konular?nda atölyeler düzenlendi. Best Budddies ülkeleri aras?ndasorunlar? çözme ve at?lan ortak ad?mlar? gözlemleme f?rsat? yarat?ld?.

 

Konferansta renkli olaylardan biri Best Buddies Ba?kan? Anhony Kennedy Shriver?a sahnede yap?lan sürpriz do?um günü kutlamas? oldu.

 

Tamam? William?s sendromu üyelerinden olu?an bir 6 ki?ilik müzik gurubu da bu y?l yine konser verdi. 2 çocu?u da down sendromlu olan bir ailenin yapt??? video ve babalar?n?n sahnede ?ark? söylemesi ilgiyle izlendi. Aç?l??lar?n ard?ndan 1500 kat?l?mc?, daha küçük guruplara bölünerek atölye çal??malar?na gitti.

 

Konferansta, Best Buddies International Ba?kan? Anthony Kennedy Shriver yabanc? ülkelerden gelen 76 ki?iye özel bir yemek verdi. Bu yemekte ülkeler çe?itli konular? kar??l?kl? Anthony ile konu?ma f?rsat? yakalad?.

 

Sercan Duygan

Best Buddies Turkey

Proje Koordinatörü

?ndiana Üniversitesi- 2012Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies