Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

7.1.2013 -

 Best Buddies Turkey, Özel Seymen Lisesi'nde.


  Best Buddies Turkey, Lise program? kapsam?nda 24 Aral?k 2012 günü Özel Seymen Lisesi ?zmit?te Lise ö?rencilerine sunum yapt?.

Özel Seymen Lises? Yönetimi, uluslararas? bir program olan Best Buddies Program?n?n kendi okullarinda da yürütülmesini arzu ediyor. E?er Best Buddies Projesi Özel Seymen Lisesi?nde ba?larsa ?stanbul ili d???ndaki ilk proje ?zmit?te ba?lam?? olacak.
 
  Program?n ba?lamas? durumunda a?a??daki yol izlenecektir.
 
 Best Buddies Lise Program?'n?n bir okulda kurulmas? için, yönetim deste?i, 10-15 aras?nda minimum ö?renci kat?l?m?, Okul yönetimi taraf?ndan konuyla ilgili atanacak bir sorumlu ö?retmenin calismasiyla basliyor. Bunun ard?ndan okul ile program çal??malar?na ba?layacak olan Best Buddies ekibi tüm içerik ve i?letim deste?ini sunuyor olacak. Ücretsiz i?letilen programda, ö?rencilere sorumluluk duygusunu gelistirmek amacli kendi aralar?ndan 5 ki?ilik bir Best Buddies yönetim ekibi de seçilecek. Okullarda i?letimin sürdürülebilir olabilmesi için, her okuldan bir Best Buddies kulübü kurulmas? da bir sonraki a?amada isteniyor.
 


Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies