Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

17.7.2015 - Best Buddies Turkey ?nternet Sitesi yay?nda

Best Buddies Turkey'in internet sitesi Kaan Murathano?lu ve P?nar Y?ld?r?m'?n bireysel destekleriyle, 3 ayda tamamlanarak yay?na girdi. Sitenin en önemli özelli?i, bir süre sonra Best Buddies gönüllü ba?vurular?n?n site üzerinden al?n?yor olmas? olacak. Bunun olumlu etkisi, BUDDY e?le?tirmelerini bilgisayar ortam?nda dijital olarak yapabilecek olmam?z. Gönüllü say?s?n?n binli rakamlara ç?kt??? zamanlarda, e?le?tirme için sistem bize en uygun ilk 10 ki?iyi tan?mlanacak. Olas? 10 ki?i aras?ndan e?le?tirmeler ekip taraf?ndan yap?lacak. Best Buddies ekipleri böylelikle ofis d???ndan çal??abilecekler. Sistem aç?k kaynakl? (open source ) olup di?er ülkeler taraf?ndan da kullan?labilecektir. Türkiye bu sistemi yaratan ve uygulayan ilk ülke olacakt?r.Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies