Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

3.8.2011 - Best Buddies Uluslararas? Konferans? Amerika?da yap?ld?

22. Uluslararas? Best Buddies Liderlik Konferans? Amerika Birle?ik Devletleri?nin Indiana eyaletinde yap?ld?. Konferans haz?rl?k ve yürütme a?amalar?yla birlikte,  6 ayl?k bir çal??mayla hayata geçirildi. 1300 kat?l?mc?, 26 ülke, 40?a yak?n Birle?ik Devletler eyaletlerinin temsil edildi?i konferans bu hafta tamamland?. Konferans?n temas? liderlik ve ba?ar? hikayelerinin ve de program uygulamalar?ndaki deneyimlerin  payla??lmas? üzerine kurgulanm??t?.

 
Best Buddies Turkey?i temsilen Proje Koordinatörü olarak orada yer ald?m.
 
Türkiye,  bir çok kat?l?mc? taraf?ndan ilgi ile takip edilen bir ülkeydi. Zira amerikan halk?n?n Türkiye?ye ciddi bir sempatisi var. Bunun en büyük nedenleri,  sosyal ya?am? dinamik bir avrupa ülkesi olmam?z ve bizlerin yabanc?lara gösterdi?i samimi yak?nl?k olsa gerek?
 
Bu konferansa Best Buddies?in ortaokul, lise ve üniversite programlar?n? yürüten ö?renciler yo?unlukla kat?ld?. Best Buddies Turkey okullarda projeyi ba?latt???nda bizden de ö?renci temsilcileri ileriki konferanslara kat?lacakt?r. En kalabal?k ülke Kolombiya?dan 12 ö?renci temsilcisi ve 2 Ambassador (Zihinsel ve Geli?im Engelli Olup Yetenekleri Do?rultusunda Etkili Konu?malar Yapan BUDDY), 2 Program Süper vizörü toplam 16 ki?i gelmi?ti.
 
Konferans program? öncesinde 4 gün ön-konferans yap?ld?. Burada ileti?im ve payla??m konular?nda atölyeler yap?ld?. Best Budddies ile ülkelerde yap?lan çal??malar hakk?nda sorunlar? çözme ve at?lan ortak ad?mlar? gözlemleme f?rsat? yarat?ld?.
 
Konferans?n aç?l?? gününde sahneye dansç?lar çe?itli ülkelerin Best Buddies flamalar?yla ç?kt?. Her y?l verilen y?l?n en etkili ambassadoru ödülü Anhony Kennedy Shriver ve iki küçük k?z? taraf?ndan sahnede Molly?e verildi?
 
Tamam? William?s sendromu üyelerinden olu?an bir 6 ki?ilik müzik gurubu da konser verdi. Amerikal? bir komedyen sahnede yakla??k 40 dakika liderlik üzerine stand ? up ?ov yapt?.
Kanada?dan gelen seribral palsisi olan bir komedyen de tekerlekli sandalyede son gün bir stand up ?ov yapt?, çok büyük ilgi ile kar??land?.
Aç?l??lar?n ard?ndan 1300 ki?ilik guruplar daha küçük guruplara bölünerek atölye çal??malar?na gittiler.
 
Konferansta, Best Buddies International Ba?kan? Anthony Kennedy Shriver yabanc? ülkelerden gelen 60 ki?iye özel bir yemek verdi. Bu yemekte ülkeler çe?itli konular? kar??l?kl? Anthony ile konu?ma f?rsat? yakalad?.
 
Konferansta gözlemlerim, Best Buddies yap?s?n?n Amerika?da fazlas?yla bilindik bir organizasyon oldu?u ve etkisinin tahminlerimizin çok ötesinde olaca??n? i?aret etti.
 
Program basit, etkili ve kapsay?c? bir yap?ya sahip. ?çinde yer alan ki?iler de y?llar sonra bile projenin etkisini hissedebiliyorlar.
 
Bence herkes yak?nda  Türkiye?de de EL?M SENDE ! diyecektir?
Sa?l?cakla kal?n.
 
Sercan Duygan
BB Turkey
Proje Koordinatörü
 


Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies