Best Buddies Türkiye

Haberler / Duyurular

19.9.2011 - Best Buddy'ler Ayval?k Engelliler Festivali'ndeydi

 Best Buddies Turkey olarak, 19. Ayval?k Engelliler Festivali?nin davetlisi olduk. Sar?msakl??ya gelen 4 Buddy ve yeni dönemde Buddy?lerle e?le?tirilecek olan 2 gönüllümüz ile festivale kat?ld?k. Festival süresince di?er AYDER projelerinin performanslar?na e?lik ettik. Tüm gurubumuz aileleriyle birlikte festival için ayarlanm?? tesislerde konaklad?. Best Buddies Turkey projesi, Ayval?k halk? ve festivale gelen di?er Sivil Toplum Örgütlerince ilgi ile kar??land?.


Ayval?k ve Küçükköy Belediye?leri ileriki y?llarda da böylesi uluslararas? düzeyde ba?ar? sa?lam?? bir projenin, konuklar? olmas?ndan mutluluk duyacaklar?n? belirttiler.

 
5 gün süren festival sonucunda bir çok gönüllü ba?vurusu ald?k. Projeyi dinleyen engelli aileleri, di?er illerde de Best Buddies ofislerinin aç?lmas? isteklerini bize ilettiler. Aileler bir çok aç?dan projenin etkili ve verimli yap?s?n?n, engelli bireylerin büyük bir ihtiyac? olan arkada?l?k olgusuna de?inmesinden çok memnun olduklar?n? dile getirdiler.
 
 


Tüm Haberler

© 2011 - Best Buddies